Bezpieczeństwo

Hawk-e Sp. z o.o. otrzymała koncesję MSWiA dot. obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Hawk-e Sp. z o.o. otrzymała koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami oraz techonologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonym.

Skan Koncesji MSWiA

Hawk-e Sp. z o.o. jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej NATO RESTRICTED, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ESA RESTRICTED

W następstwie inspekcji przeprowadzonej przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, Spółka uzyskała zgodę na przetwarzanie w systemie teleinformatycznym informacji niejawnych o klauzulach NATO RESTRICTED, RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ESA RESTRICTED, z datą ważności akredytacji do roku 2026.

Hawk-e Sp. z o.o. jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej

Spółka Hawk-e, w następstwie braku wniesienia zastrzeżeń przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW do przedłożonej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych w formie elektronicznej, oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

Uchwała Zarządu nr 7/XII/2020 z dnia 31.12.2020r.

Uchwałą Zarządu nr 7/XII/2020 z dnia 31.12.2020r. została wprowadzona Polityka Bezpieczeństwa Informacji Spółki. Deklaracja

Hawk-e Sp. z o.o. jest przygotowana do przetwarzania informacji niejawnych

Spółka Hawk-e, w następstwie zatwierdzonej przez Prezesa Zarządu dokumentacji, o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 742) oraz w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012, poz. 683), jest przygotowana organizacyjnie oraz osobowo do przetwarzania informacji niejawnych, w formie papierowej, oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, „NATO Restricted”, „Restreint UE/EU Restricted”, „ESA Restricted” oraz innych materiałów pochodzących z wymiany międzynarodowej oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” lub jej zagranicznym odpowiednikiem gwarantując tym informacjom właściwy stopień bezpieczeństwa.

Spółka Hawk-e otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia

Spółka Hawk-e w dniu 26 maja 2021 r. otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia. W ten sposób Spółka znalazła się w gronie podmiotów gospodarczych legitymujących się świadectwami bezpieczeństwa przemysłowego. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego prowadzone na wniosek przedsiębiorcy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego miało na celu ustalenie czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” m.in. w aspektach: finansowym, organizacyjnym, jak też osobowym.

W dalszym ciągu Spółka będzie podejmować aktywne działania zmierzające do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001, wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, będącego potwierdzeniem spełnienia przez Hawk-e międzynarodowych standardów w obszarze zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji.

Skan świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego