RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”, Spółka przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Hawk-e Sp. z o.o. zarejestrowana w Katowicach (40-282), ul. Ignacego Paderewskiego 41. Siedziba Zarządu Spółki znajduje się w Warszawie (02-284), Al. Krakowska 2A; z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się w następujący sposób:

  a) listownie: Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa,

  b) pod adresem e-mail: [email protected]

2. Spółka Hawk-e powołała Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Zarządu Spółki.

3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, a także na potrzeby badań audytowych, w tym badania "due diligence", na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”,

  b) wypełnienia obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wypełnienia obowiązków związanych z zachowaniem bezpieczeństwa transakcji, wykonując w tym zakresie obowiązki identyfikacji i weryfikacji lub oceny i monitorowania stosunków gospodarczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z właściwymi przepisami, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących rachunkowości.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  a) podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki,

  b) organy administracji publicznej,

  c) podmioty powiązane kapitałowo z Spółką oraz osoby wchodzące w skład ich organów,

  d) adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy.

7. Posidają Państwo prawo do:

  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO,

  b) sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – zgodnie z art. 16 RODO,

  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO,

  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO,

  e) przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO,

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO,

  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Spółka przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.

9. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.