RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej „RODO”, Spółka przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Hawk-e Sp. z o.o. zarejestrowana w Katowicach (40-282), ul. Ignacego Paderewskiego 41. Siedziba Zarządu Spółki znajduje się w Warszawie (02-284), Al. Krakowska 2A; z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się w następujący sposób:

  a) listownie: Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa,

  b) pod adresem e-mail: [email protected]

2. Spółka Hawk-e powołała Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected], pisemnie na adres siedziby Zarządu Spółki lub telefonicznie 789 309 469.

3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”,

  b) wypełnienia obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wypełnienia obowiązków związanych z zachowaniem bezpieczeństwa transakcji, wykonując w tym zakresie obowiązki identyfikacji i weryfikacji lub oceny i monitorowania stosunków gospodarczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w połączeniu z właściwymi przepisami, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących rachunkowości.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  a) podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki,

  b) organy administracji publicznej,

  c) podmioty powiązane kapitałowo z Spółką oraz osoby wchodzące w skład ich organów,

  d) adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi lub inni profesjonalni doradcy.

7. Posidają Państwo prawo do:

  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO,

  b) sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – zgodnie z art. 16 RODO,

  c) żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO,

  d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO,

  e) przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO,

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO,

  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Spółka przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.

9. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.